ku toos naanshaha diinta

KU TOOSNAANTA DIINTA
Allaah Subxaanahu Watacaalaa
wuxuu yidhi:
“ Ugu toosnow siraadka
mustaqiimka ah (jidka toosan ee
xaqa ah) sida lagu faray” Suuradda
Huud: Aayadda 112. Waxaa kaloo
Allaah S.T.W. yidhi:
“ Kuwa yidhaahda: Rabbigayo waa
Allaah; dabadeedna toosnaada,
malaa’ig baa ku soo degta ( kuwaa
markay dhimanayaan oo ay naftu
ka sii baxeyso) ku leh: Ha
cabsannina, hana murugoonnina,
oo ku bushaareysta Jannadii la idiin
yaboohay. Annagaa ah gacalkiin
idin dhowraaya adduun iyo
aakhiroba. Xagga Jannadana waxaa
idiin yaal wixii ay naftiinnu rabto oo
dhan iyo wixii aad u
yeedhataanba’e. Waana martiqaad
ka sugnaaday dambi dhaafe
naxariis badan” Suuradda Fusilat:
Aayadda 30-32. Waxaa kaloo Allaah
S.T.W. yidhi:
“ Kuwii yidhi: Rabbigayo Waa Alle,
dabadeedna xaqa ku toosnaaday
oo aan dhinacna uga leexanin,
cabsi korkooda ahaanmayso iyo
murugo. Waana ehlu Janno
kuwaasu, dhexdeedayna ku
waarayaan, Camalkii wanaagsanaa
ay falan jireen dartii” Suuradda
Axqaaf: Aayadda 13-14.
85. Sufyaan ibn Cabdullaah (A.K.R.)
wuxuu yidhi: waxaan ka codsaday
Rasuulkii Alle (S.C.W.) arrintan anigoo
ku iri: Waxaad iga siisaa cashar dhan
iyo daris waantow iyo hanuun leh
Islaamka oo aanan dabadaa waydiineyn
cid kale. Wuxuu yidhi (S.C.W.) “ Dheh:
Alle ayaan Rumeeyey, dabadeed xaqa
raac oo ku toosnow”. (Muslim).
86. “ Abuu Hurayrah (A.K.R.) wuxuu
yidhi: Nabigu S.C.W. wuxuu yidhi: “
Raaca mabaadida iyo qodobbada diinta
oo si wanaagsan u dhowra, ahaadana
xaqaaniyaal jidka Alle ku toosan: oo
ogaada inuusan qofkiinna camalkiisa
ku badbaadi Karin. Nin baa wuxuu
weydiiyey: Ma xataa adiga nabi Alloow?
Wuxuu yidhi: xataa aniga, in Alle
naxariistiisa iyo galladdiisa I dhex
geliyo maahee”. (Muslim)
Fiiro Gaar ah: Culimadu waxay
yidhaahdaan ku toosnaanta xaqa
waxaa loola jeedaa inaad Alle adeecdo,
oo awaamiirtiisa aad fuliso qowl iyo ficil,
farid iyo reebid, iyo inaad noolaato nolol
aad ugu hogaan santahay addoon
dhab ahna ugu tahay Allahii ku
abuuray.